Tên dự án: Dược phẩm Nam Định

Diện tích: 4000 m²

Màu sắc: Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện: PANEL, PANEL Bảo ôn


Tên dự án

Dược phẩm Nam Định

Diện tích

4000 m²

Màu sắc

Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện

PANEL, PANEL Bảo ôn

Hình ảnh dự án