Tên dự án: Dược Thanh Hóa

Diện tích: 3.000 m²

Màu sắc: Xanh dương

Vật liệu hoàn thiện: TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án

Dược Thanh Hóa

Diện tích

3000 m²

Màu sắc

Xanh dương

Vật liệu hoàn thiện

TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp

Hình ảnh dự án