Tên dự án: Nhà máy bao bì Trung Kiên

Diện tích: 3.000 m²

Màu sắc: Trắng sữa

Tên dự án

Nhà máy bao bì Trung Kiên

Diện tích

3000 m²

Màu sắc

Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện

TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp

Hình ảnh dự án